RODO - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach:

  • adres: ul. Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach sprawuje inspektor ochrony danych:

          Iwona Kierzkowska

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach.

W KPP Białobrzegi dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

  • celach przetwarzania,

  • podstawach prawnych przetwarzania,

  • osobach, których dane są przetwarzane,

  • odbiorcach danych,

  • okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Białobrzegach.


4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,

  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2022
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba udostępniająca informację:
KPP Bialobrzegi
Osoba modyfikująca informację:
KPP Bialobrzegi
do góry